Program II Kongresu Filozofii Polskiej (archiwalne)

rganizatorzy Drugiego Kongresu Filozofii Polskiej zaplanowali następujące sekcje tematyczne:

 Sekcja Historii filozofii polskiej

Sekcja Ontologii i Epistemologii

Sekcja Filozofii Dziejów i Filozofii Religii

Sekcja Antropologii Filozoficznej i Etyki

Sekcja Estetyki i Filozofii Kultury

Sekcja Filozofii Języka i Logiki

Sekcja Doradztwo filozoficzne

Sekcja anglojęzyczna

Program Ramowy Drugiego Kongresu Filozofii Polskiej

7 października 2022

15.00 – 16.00 Przywitanie i rejestracja uczestników, posiłek (pałac w Orli)

16.00 – 17.15 Uroczyste otwarcie II Kongresu Filozofii Polskiej – Sala konferencyjna 1

Wprowadzenie i prowadzenie – dr Piotr Leśniak

Przedstawienie Organizatorów Kongresu – prof. Grzegorz Francuz, UO

„Etos akademicki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” –Wykład inauguracyjny –

prof. Anna Brożek, UW

17.15 – 17.30 Przerwa na kawę*

17.30 – 19.30 Wystąpienia plenarne – prowadzenie dr Piotr Leśniak – Sala konferencyjna 1

„Demokracja liberalna jako problem” –

prof. Bogdan Szlachta, UJ

„Metafizyczny fundament metapolityki Józefa Marii Hoene Wrońskiego” –

prof. Jacek Bartyzel, UMK

„O ewolucyjności” –

prof. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

19:30 – 20:00  Przerwa na posiłek

20.00 – 21.00  Przyjęcie w pałacu – lampka wina* i rozmowy towarzyskie – Sala konferencyjna 2

 8 października 2022

 8.30 – 10.00   Wystąpienia plenarne – prowadzenie prof. Janusz Maciaszek – Sala konferencyjna 1

„Stanisław Ossowski. Krytyka naturalizmu metodologicznego” –

prof. Ryszard Kleszcz, UŁ

„Bolesław Miciński – myślenie w żywiole prawdy” –

prof. Ryszard Zajączkowski, KUL

10.00 – 10.30 Przerwa na kawę

10.30 – 12.00 Obrady w sekcjach (3)

12.00 – 12.30 Przerwa odświeżająca

12.30 – 14.00 Obrady w sekcjach (3)

14.00 – 15.00 Przerwa na posiłek

15.00 – 16.30 Obrady w sekcjach (3)

16.30 – 17.00 Przerwa na kawę

17.00 – 19.00 Wystąpienia plenarne – prowadzenie prof. Grzegorz Francuz – Sala konferencyjna 1

„Stefania Wolicka-Arnd (1851-1937) – pierwsza Polka z doktoratem z filozofii” –

prof. Lilianna Kiejzik, UZ    

„Poszukiwanie nowego paradygmatu rozumienia człowieka” –

prof. Jan Wadowski, PWr     

„Człowiek w „filozofii dramatu” Józefa Tischnera  –

prof. Witold Glinkowski, UŁ

19.00 – 20.00 Przerwa na posiłek

20.00 – 21.00 Koncert „Muzyka w pałacu” i rozmowy towarzyskie – restauracja i sala konferencyjna 2

 9 października 2022

8.15 – 9.45 Wystąpienia plenarne – prowadzenie prof. W. Korab-Karpowicz – Sala konferencyjna 1

„Humanistyczne inspiracje w polskiej myśli społeczno-politycznej doby jagiellońskiej” –

prof. Wanda Bajor, KUL

„Polityka chrześcijańska według Jana Pawła II (Karola Wojtyły)” –

dr Piotr Iwański, Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny

  9.45 – 10.00 Przerwa na kawę

10.00 – 11.30 Obrady w sekcjach (3)

11.30 – 12.00 Zwolnienie pokoi

12.00 – 12.15 Przerwa odświeżająca

12.15 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu – sala konferencyjna 1

* W przerwach na kawę oraz przy lampce wina poczęstunek jest gratis.

**Linki do uczestnictwa zdalnego w sesjach plenarnych i sekcjach zostaną wysłane do uczestników emailem na tydzień przez Kongresem.

Plan spotkań w sekcjach

Sekcja 1 Historia filozofii polskiej

Przewodnicząca – dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

 Referaty w Sali konferencyjnej nr 1 – dnia 8 października 2022 (sobota)

godzina 10:30 – 12:00 (3)     

„Czy w historii filozofii polskiej jest miejsce dla cudzoziemców? Przypadek Jana Henryka Abichta (1762-1816)” – prof. dr hab. Tomasz Kupś, UMK

„Filozofia dla bibliotekarzy i nie-bibliotekarzy – na łamach przedwojennego czasopisma Bibliotekarz”  – dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW 

„Rozum i wiara w neoscholastyce polskiej” – ks dr hab. Rafał Charzyński, KUL

 godzina 12:30 – 14:00 (3)

„O. M. A. Krąpiec OP – największy polski metafizyk? – dr Piotr Iwański, KCh-D         

„Rzeczywistość wg. Józefa Hoene Wrońskiego” – dr inż. Józef Okulewicz, PW

„Możliwe i niemożliwe analogie. Filozofia Bronisława Trentowskiego i Kitaro Nishidy” –

dr Tadeusz Adam Ożóg, Doshisha University

Referaty w pokoju nr 4 (albo wydzielone miejsce w Sali restauracyjnej) – dnia 8 października 2022
godzina 15:00 – 16:30 (3)

„Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Kazimierza Lisieckiego 'Dziadka’” – mgr Bogusław Homicki

„Władysław Tatarkiewicz pomiędzy dobrem a szczęściem” – mgr Adrian Habura, UZ

„Henryk Jakubanis (1879-1949) – historyk filozofii greckiej między Kijowem i Lublinem” –
mgr Mariam Sargsyan, UZ

Sekcja 2 Filozofia dziejów i filozofii religii

Przewodniczący – prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK

Referaty w pokoju nr 13 (albo wydzielone miejsce w Sali restauracyjnej) – dnia 8 października 2022 (sobota)

godzina 10:30 – 12:30 (4)

„Idea cywilizacyjnego pluralizmu Zygmunta Wasilewskiego” – prof. Grażyna Szumera, UŚ

„O upadku cywilizacji zachodniej raz jeszcze. Wojciecha Roszkowskiego przygoda z filozofią dziejów” – dr Grzegorz Bednarczyk, UMCS                      .          

„Niedocenione walory filozoficzne nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego” –

dr Karol Petryszak, UPJPII

„Adam Żółtowski jako polski filozof i powstaniec śląski 1921”–

dr Anna Musioł, UŚ  

Sekcja 3 Filozofia języka i logika

Przewodniczący – dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Referaty w Sali konferencyjnej nr 2 – dnia 8 października 2020 (sobota)
godzina 10.30 – 12.00 (3)

„Normatywny aspekt działania we wczesnych pracach Tadeusza Kotarbińskiego” –
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

„Interpretacja kombinacyjnej ontologiki modalnej Perzanowskiego w strukturach kratowych i topologicznych” –
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ

„Indiscernibility – from the philosophy of Decio Krause to a new axiomatization of quasi-set theory” –
dr hab. Eliza Wajch, prof. UPH

Referaty w wydzielonym miejscu w Sali restauracyjnej – dnia 8 października 2020 (sobota)
godzina 12.30 – 14.00 (3)

„W sprawie typu logicznego logicznie rozumianych pojęć ogólnych” –
dr hab. Adam Olech, prof. UŁ

„Hierarchie rachunków delikatnie tolerujących sprzeczność” –
dr hab. Janusz Ciuciura, prof. UŁ

„O definicji arbitralnej” –
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ

Sekcja 4 Estetyka i filozofia kultury

Przewodniczący – dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG

 Referaty w Sali konferencyjnej nr 2 – dnia 8 października 2020 (sobota)

 godzina 12:30 – 14:00 (3)

„Adolf Basler – emisariusz przełomu antynaturalistycznego w polskiej estetyce i krytyce artystycznej” – dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG   

 „Przedmioty niekompletne i miejsca niedookreślenia. Florian Znaniecki i Roman Ingarden o kulturze” – dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, UMCS

„Czego nie będziemy wiedzieć o Czystej Formie” – dr Piotr Martin, UWr

godzina 15:00 – 16:30 (3)

„Estetyka sensu largo Marii Gołaszewskiej a współczesna estetyka codzienności” –

dr Monika Bokiniec, UG      

„Koncepcja konkretyzacji estetycznej dzieła malarskiego według Romana Ingardena” –

Alicja Kajtanowska, UG

„Kultura masowa w eseistyce Barbary Skargi” –

mgr Paweł Dziel, USz

Sekcja 5 Ontologia i epistemologia

Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, UŁ

 Referaty w Sali konferencyjnej nr 1 – dnia 8 października 2022 (sobota)

 godzina 15:00 – 16:30 (3)

„O epistemicznych i ontologicznych konsekwencjach „skolemizacji” języka” –

  1. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII

„Intuicja życia w filozofii Anny-Teresy Tymienieckiej w odniesieniu do intuicjonizmu Henryka Bergsona” –  dr Magdalena Mruszczyk, UŚ          

„Recentywizm, współczesna odmiana mistycyzmu” –

Prof. William Auden, Metropolitan College of New York

Sekcja 6 Antropologia filozoficzna i etyka

Przewodniczący – ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII

Referaty w Sali konferencyjnej nr 1 – dnia 9 października 2022 (niedziela)
godzina 10.00 – 12.00 (4)

„Szachownica wartości czyli etyka stosowana w wyborach życia codziennego” –
dr Justyna Stecko, PRz

„Fenomen wiary według Edyty Stein na przykładzie wiersza Cypriana Norwida „Modlitwa”” –
dr Rafał Brasse, UZ

„Teodycea Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II” –
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak

„O t’agathon, czyli o dobru. Na podstawie Etyki Nikomachejskiej I 1 1094a 1-3 w interpretacji Petrycego z Pilzna” – dr Maciej Smolak, UJ

 Sekcja 7 Doradztwo filozoficzne

Przewodniczący – dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO
Referaty w Sali konferencyjnej nr 2 – dnia 9 października 2022 (niedziela)
godzina 10:00 – 12:00 (4)
„O szkodliwości pozytywnego myślenia i wysokiej samooceny” –
dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO
„Filozofia jako terapia leczenia uzależnień od zabobonu” –
dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ
„Dialog sokratejski w praktyce doradztwa filozoficznego” –
dr Piotr Leśniak, UO
„Idea doradztwa filozoficznego w kontekście filozofii polskiej – wybrane przykłady” –
mgr Krystyna Bembennek

Sekcja 8 Sekcja anglojęzyczna

Przewodniczący – dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

 Referaty w pok. 4 – dnia 8 października 2022 (sobota)

 godzina 12:30 – 14:00 (3)

„An Analysis of Iranian and Polish philosophy” – 

dr Mohammadreza Shahidipak, Assistant Professor, Azad University

„Ignace Meyerson’s historical psychology: A method for approaching human diversity across time and culture” – mgr Corentin Heusghem, UŁ

„Evolutionity and Civilizational Advancement” –

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, UO