Program I Kongresu Filozofii Polskiej (archiwalne)

Organizatorzy Pierwszego Kongresu Filozofii Polskiej zaplanowali następujące sekcje tematyczne: 

  • Sekcja Historii filozofii polskiej
  • Sekcja Ontologii i Epistemologii
  • Sekcja Filozofii Politycznej i Społecznej
  • Sekcja Filozofii Dziejów i Filozofii Religii
  • Sekcja Antropologii Filozoficznej i Etyki
  • Sekcja Estetyki i Filozofii Kultury
  • Sekcja Filozofii Języka i Logiki
  • Sekcja witkiewiczowska
  • Sekcja rosyjskojęzyczna
  • Sekcja anglojęzyczna

Program Ramowy Kongresu Filozofii Polskiej

24 września 2020

16.00 – 17.00 Przywitanie i rejestracja uczestników (pałac w Orli)

17.00 – 18.15 Uroczyste otwarcie I Kongresu Filozofii Polskiej – Sala konferencyjna 1

Wprowadzenie i prowadzenie – dr Piotr Leśniak

Przedstawienie Organizatorów Kongresu – prof. Grzegorz Francuz, UO

„Idea filozofii polskiej” – Mowa inauguracyjna – prof. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

„Kulisy historiografii filozofii polskiej” – prof. Jan Skoczyński, UJ

18.15 – 18.30 Przerwa na kawę*

18.30 – 20.00 „Filozofia kultury jako rozwoju człowieczeństwa. August Cieszkowski i jego Ojcze nasz – prof. Wiesława Sajdek, UJD

„Polska w filozofii i psychologii dziejów Jana Karola Kochanowskiego” – prof. Jacek Bartyzel, UMK

20.00 – 21.00  Przyjęcie w pałacu – lampka wina i rozmowy towarzyskie – Sala konferencyjna 2

25 września 2020 

9.00 – 11.00 Wystąpienia plenarne – prowadzenie prof. Janusz Maciaszek – Sala konferencyjna 1

„Polskie dwudziestowieczne dyskusje dotyczące racjonalności” – prof. Ryszard Kleszcz, UŁ

„Kilka uwag o matematyczności przyrody według Michała Hellera” – ks. prof. Wojciech Grygiel, UPJPII

„Pozorność przesłon dyspozycyjnych”– dr hab. Jan Hauska, UJ

11.00 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 13.00 Obrady w sekcjach (3)

13.00 – 14.00 Przerwa na posiłek

14.00 – 15.30 Obrady w sekcjach (3)**

15.30 – 16.00 Przerwa odświeżająca

16.00 – 17.30 Obrady w sekcjach (3)**

17.30 – 18.00 Przerwa na kawę

18.00 – 20.00 Wystąpienia plenarne – prowadzenie prof. Wiesława Sajdek – Sala konferencyjna 1

„Dwa wymiary filozofii politycznej” – prof. Bogdan Szlachta, UJ

„Edukowanie Polaków – Jakiej filozofii nam potrzeba i czy ma być to filozofia religijna?” – prof. Jerzy Kojkoł, AMW

„Bolesław Miciński i Stanisław Ignacy Witkiewicz. Z dziejów intelektualnej i artystycznej przygody” – prof. Ryszard Zajączkowski, KUL

20.00 – 21.00 Muzyka w pałacu i rozmowy towarzyskie – restauracja i sala konferencyjna 2

Muzyczna chwila w OrliIwona A. Siedlaczek – skrzypce Grzegorz Siedlaczek – fortepian

26 września 2020 

8.30 – 9.45 Wystąpienia plenarne – sala konferencyjna nr 1

„Problem zła w filozofii polskiej”– prof. Jan Krasicki, UWr

„Wobec tajemnicy zła – teodycea Karola Ludwika Konińskiego”– prof. Adam Sawicki, UP

9.45 – 10.00 Przerwa na kawę10.00 – 11.00 Obrady w sekcjach (2)

11.00 – 12.00 Zwolnienie pokoi i posiłek

12.00 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu – sala konferencyjna 1

* W przerwach na kawę oraz przy lampce wina poczęstunek jest gratis.

** Sekcje Estetyki i filozofii kultury oraz rosyjskojęzyczna i anglojęzyczna mają nieco inny harmonogram.

***Linki do uczestnictwa zdalnego w sesjach plenarnych i sekcjach zostaną wysłane do uczestników emailem na tydzień przez Kongresem. 

Plan spotkań w sekcjach

Sekcja 1
Historia filozofii polskiej
Przewodniczący – prof. Jan Skoczyński, UJ

Referaty w Sali konferencyjnej nr 1 – dnia 25 września 2020
godzina 11:30 – 13:00 (3)

„Główne założenia i tezy filozoficzne Karola Irzykowskiego” – prof. Maria Gołębiewska,  IFiS PAN

„Mariana Piotra Massoniusa inspiracje projektem krytycznej filozofii Immanuela Kanta”– dr Anna Musioł, UŚ

„Metafizyka Wincentego Lutosławskiego z perspektywy współczesnej terapii filozoficznej”– dr Piotr Leśniak, UO

godzina 16:00 – 17:30 (3)

„Historiozofia i teoria cywilizacji Feliksa Konecznego” – prof. Romuald Piekarski, UG

„Istota systemów filozoficznych i ich wpływ na kształtowanie się cywilizacji – w nawiązaniu do myśli Feliksa Konecznego”– mgr inż. Krzysztof Julian Wojtas

„Pomiędzy filozofią a psychologią. Dorobek żydowskich uczonych z II RP”– dr Anna Smywińska-Pohl, UJ

Sekcja 2
Filozofia polityczna i społeczna
Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan Szlachta, UJ

Referaty w Sali konferencyjnej nr 1 – dnia 25 września 2020
godzina 14.00 – 15.30 (3)

„Edward Abramowski i emancypacja kobiet. Wczesne pisma”– dr hab. Dorota Sepczyńska, UWM

„Wkład Pełczyńskiego w interpretację filozofii politycznej Hegla”– mgr Patrycja Pendrakowska, UW

„Totalitaryzm jako wizja katastroficzna w polskiej filozofii międzywojennej 1918-1939”– mgr Rafał Kozłowski, UZ

Sekcja 3
Ontologia i epistemologia
Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, UŁ 

Referaty w Sali konferencyjnej nr 2 – dnia 25 września 2020

godzina 11:30 – 13:00 (3)

„Analiza i konstrukcja pojęć w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”– prof. Anna Magdalena Brożek, UW

„Anny-Teresy Tymienieckiej fenomenologia życia i jej związki z fenomenologią Romana Ingardena”– dr Magdalena Mruszczyk, UŚ

„Fenomenologia w Szkole Lwowsko-Warszawskiej”– mgr Aleksandra Gomułczak, UAM

godzina 16:00 – 17:30 (3)

„Recentywizm J. Banki jako propozycja określenia współczesnej wirtualnej rzeczywistości”– dr William Auden, prof. MC New York

„Problem istnienia świata w dyskursie filozoficznym. Roman Ingarden a współczesna epistemologia”– mgr Michał Bochen, UMCS

„Istnienie-umysł-rozum”– mgr Krzysztof HabdasSekcja 4Filozofia języka i logikaPrzewodniczący – dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Referaty w Sali konferencyjnej nr 2 – dnia 25 września 2020

godzina 14.00 – 15.30 (3)

„Znaczenia i konteksty Tadeusza Kotarbińskiego analiza zdań psychologicznych– dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

„Jerzy Łoś i geneza logiki temporalnej”– dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK i dr Łukasz Polkowski, UMK

„Zygmunta Zawirskiego koncepcja logiki kwantowej”– mgr Elżbieta Drozdowska, KUL

Sekcja 5
Antropologia filozoficzna i etyka 
Przewodniczący – prof. Jan Krasicki, UWr

Referaty w Pokoju nr 13 – dnia 25 września 2020
godzina 11:30 – 13:00 (3)

„Metateoria wartości Tadeusza Czeżowskiego” – prof. Piotr Domeracki, UMK, dr Mateusz Klonowski, UMK

„O proairesis (προαίρεσις) u Arystotelesa w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna, czyli o ‘wyborze albo przedsięwzięciu’”;– dr Maciej Smolak, UJ

„Sytuacja aksjologiczna czyli o podmiocie wartości moralnych”– dr Justyna Stecko, PRz

godzina 14:00 – 15:30 (3)

„Polska szkoła filozoficzna z inspiracji Heideggera – Cezary Wodziński i inni”– dr Waleria Szydłowska-Hmissi, IFiS PAN

„Oryginalna koncepcja aksjologii polskej Iji i Tadeusza Pawłowskich”– mgr Bogusław Maryniak

„Czy polska antropologia filozoficzna jest jeszcze potrzebna?”–  dr Antoni Płoszczyniec, UP

godzina 16.00 – 17.30 (3)

„Problem rozwoju na podstawie poglądów Lucjana Mariana Freytaga, Jana Mazurkiewicza, Kazimierza Dąbrowskiego”– dr Grzegorz Hetman, SOFOS

„O doskonałości jako kategorii aksjologicznej”– mgr Anna Wąsowicz, UWr„Romantyczna niechęć do ciała w perspektywie filozoficznej”– mgr Elżbieta Szyngiel, UWr

Referaty w Sali konferencyjnej nr 1 – dnia 26 września 2020

godzina 10.00 – 11.00 (2)

„Człowiek – Państwo – Wychowanie. Perspektywa tomizmu konsekwentnego”– dr Dawid Lipski, WSKiP

„Etyka jako istota posthumanistycznej myśli”– mgr Michał Krot, UwB

Sekcja 6
Sekcja Filozofii Dziejów i Filozofii Religii
Przewodniczący – prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK

Referaty w Sali konferencyjnej nr 3 (annex) – dnia 25 września 2020

godzina 11:30 – 13:00 (3)

„Prawo Tworzenia według filozofii Józefa Hoene Wrońskiego”– dr inż. Józef Okulewicz, PW

„Optymizm a pesymizm historyczny. Stary problem i nowe wyzwania”– dr Grzegorz Bednarczyk, UMCS

„Prolegomena do Gołuchowskiego rozumienia miłości. Znaczenia i konteksty”– mgr Tomasz Łukasz Stanowski, UJ

Referaty w Sali konferencyjnej nr 2 – dnia 26 września 2020

godzina 10:00 – 11:00 (2)

„Henryka Skolimowskiego wizja ekofilozofii” –  prof. Grzegorz Francuz, UO

“Idea Apocaliptica seu Apocalipsis Stanislai Orichovii”– mgr Jakub Wolak, IFiS PAN

Sekcja 7
Sekcja Estetyki i filozofii kultury
Przewodniczący – prof. Wiesława Sajdek, UJD

Referaty w Sali konferencyjnej nr 3 (annex) – dnia 25 września 2020

godzina 14:00 – 16:00 (4)
„Stefan Morawski: Estetyka in statu nascendi” – prof. Piotr J. Przybysz, UG
„Imperatyw Kulturalny Andrzeja Nowickiego (1919-2011) jako czyn bohaterski i autokreacja” – mgr Iwona A. Siedlaczek
„Z ziemi włoskiej do polskiej. Wpływ Giacomo Leopardiego i innych włoskich twórców na literaturę i filozofię polską” – mgr inż. Roksana Cierzyńska, UP
„Dzieło sztuki: Stanisław Brzozowski a Bernard Stiegler” – mgr Adrian Mróz, UJ

Sekcja 8
Sekcja witkiewiczowska
Przewodniczący – prof. Ryszard Zajączkowski, KUL

Referaty w Sali konferencyjnej nr 3 (annex)

dnia 25 września 2020
godzina 16:00 – 17:30 (3)

„Wokół pewnego braku w koncepcji monadyzmu biologicznego Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dlaczego metafizyka Witkacego odrzuca fundamentalność pytania ‘dlaczego’?”–  dr hab. Waldemar Kmiecikowski, UAM

„Postheglowski nurt w polskiej estetyce: Kremer, Struve i Witkacy”– prof. Józef Tarnowski, UG

„Problematyka epistemologiczna w filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza”– mgr Marta Łowejko, UWr

Sekcja 9
Sekcja rosyjskojęzyczna
Przewodniczący – dr hab. Adam Sawicki, prof. UP

Referaty w Pokoju nr 4 – dnia 25 września 2020
godzina 11:30 – 13:00 (3)

„Ценности культуры и православной духовности России из польской перспективы”– проф. Aдам. Савицкий, Педагогический университет Кракова

„ Публицистическая деятельность Мариана Здзеховского в российских изданиях рубежа XIX-XX веков  – проф. Дианова Валентина Михайловна, Санкт-Петербургский государственный университет

„Свобода и вольность: влияние ноябрьского восстания 1830 года на российскую философию и словесность”– проф. Попов Владимир Юрьевич, Донецкий национальий университет имени Василя Стуса (г. Винница),Мурга Татьяна Анатольевна, Национальный медицинский университет (г. Киев)

godzina 13:15 – 14:45 (3)

„Духовная культура как основа формирования личности в период трансформации общества”–  доктор Ореста Ивановна Лопуга, доцент, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса

„Феноменологическая антропология Р. Ингардена и Е. Минковского”– доктор Анастасия Сергеевна Зиневич, Свободная школа философии и культуры, Одесса

„Экзистенциально-антропологический подход к структуре личности”– Илья Исаакович Рейдерман, Свободная школа философии и культуры, Одесса

Sekcja 10
Sekcja anglojęzyczna
Przewodniczący – Prof. W. Julian Korab-Karpowicz, UO

Referaty w Pokoju nr 4 – dnia 25 września 2020
godzina 15:00 – 16:30 (3)

„Social Harmony or a Happy Society”– Prof. W. Julian Korab-Karpowicz, University of Opole

„A Vision of the Happy Society in the After Post-Modern World”– Prof. Dilipkumar Mohanta, University of Calcutta

„Analysis of history and causality in Islamic, Iranian and Polish philosophy”–  Dr. Mohammadreza Shahidipak, Assistant Professor, Azad University Central Tehran Branch

godzina 16:30 – 17:30 (2)

„Polish Republican Discourse of the Enlightenment:  Renewal of the Early Modern Noble Myth?– Dr Jan Květina, Czech Academy of Sciences

„Evolutionity and Application of the Scale of Global Rights to Global Issues”– Germain Joseph Dufour, M.Sc., Global Community, Nanaimo, BC